در عشق حد اقل قطره ای جنون هست

و در جنون هم همیشه دریائی از عشق